Jak zgłosić pracę na konkurs?

Pracą  konkursową  („Praca  konkursowa”) jest samodzielnie opracowana praca o tematyce dowolnej. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. Tytuł pracy powinien być podany w języku angielskim.

Krok 1 - Pobieramy i wypełniamy FORMULARZ NR 1 (kliknij aby pobrać)

 1. Country - Kraj
 2. Entry Number - kolejny nr kandydata nadany przez nauczyciela zgodnie z numerem na "formularzu nr 2"
 3. Name - Imię i nazwisko kandydata,
 4. Sex - Płeć uczestnika (M-chłopiec, F-dziewczynka)
 5. Age - Wiek uczestnika,
 6. Title - Tytuł pracy sformułowany w języku angielskim,
 7. School name - Pełna nazwa szkoły lub ośrodka (w przypadku osób zgłaszających się indywidualnie nie trzeba wypełniać tego pola),
 8. Teacher's name - Imię i nazwisko nauczyciela (rodzica, opiekuna w przypadku zgłoszenia indywidualnego),

W pełni wypełniony "formularz nr 1" drukujemy i przyklejamy na odwrocie każdej pracy w prawym dolnym narożniku.

Krok 2 - Pobieramy i wypełniamy FORMULARZ NR 2 (kliknij aby pobrać)

 1. Country - Kraj
 2. School name - Pełna nazwa szkoły lub ośrodka (w przypadku osób zgłaszających się indywidualnie nie trzeba wypełniać tego pola),
 3. Address - Adres szkoły lub ośrodka,
 4. List number - Kolejny nr listy zbiorczej – jeśli jest ich więcej niż jedna,
 5. E-mail - Adres mailowy do szkoły lub ośrodka,
 6. Teacher's name - Imię i nazwisko nauczyciela (rodzica, opiekuna w przypadku zgłoszenia indywidualnego),
 7. Postal code - Kod pocztowy szkoły lub ośrodka,
 8. Date forwarded - Data nadania prac,
 9. Telephone number - Numer telefonu kontaktowego w sprawach dotyczących konkursu,
 10. Numbers of entries - Całkowita ilość zgłaszanych prac z danego ośrodka (jedna lista zbiorcza wszystkich uczestników),
 11. Entry number - Numer porządkowy uczestnika,
 12. Name - Imię i nazwisko uczestnika (Imię i nazwisko musi się zgadzać z formularzem nr 1)
 13. Title of entry - Tytuł pracy sformułowany w języku angielskim,
 14. Age - Wiek uczestnika,
 15. Sex - Płeć uczestnika (M-chłopiec, F-dziewczynka)

W przypadku zgłoszeń indywidualnych należy również wypełnić Formularz nr 2, wpisując dane tylko jednego uczestnika i jego pracy.

Krok 3 - Pobieramy oświadczenie nr 1 (kliknij aby pobrać) - Zgoda Rodzica

Każdy uczestnik konkursu musi posiadać wypełnione i podpisane przez rodzica (opiekuna prawnego) oświadczenie / zgodę na udział dziecka w 49. Międzynarodowym Konkursie Plastycznym. Ważne: Brak chociażby jednego oświadczenia rodzica w paczce zbiorczej zdyskwalifikuje pozostałe prace z udziału w konkursie.

Krok 4 - Pobieramy oświadczenie nr 2 (kliknij aby pobrać) - Zgoda Nauczyciela

Każdy nauczyciel zaangażowany w Międzynarodowy Konkurs Plastyczny musi również wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach wynikających z organizacji Konkursu.

Krok 5 - Przygotowujemy prace do wysyłki

 1. Upewniamy się, że każda praca posiada przyklejony na odwrocie, w prawym dolnym narożniku Formularz nr 1
 2. Sprawdzamy czy wszystkie pola formularz nr 1 zostały wypełnione
 3. Sprawdzamy czy formularze nie posiadają rozbieżności np. inny numer uczestnika, tytuł pracy itp.
 4. Pakujemy starannie wszystkie prace w jedno zbiorcze opakowanie / karton
 5. Dołączamy do niego wydrukowany formularz nr 2, oświadczenie/a nr 1, oświadczenie/a nr 2

Krok 6 - Wypełniamy formularz elektroniczny

Maksymalny rozmiar pliku 5MB.
Wczytuję formularz...
fileuploaded.jpg
Dodawanie pliku nie powiodło się! Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB.

Organizator będzie wykorzystywać dane osobowe kandydatów pozyskane podczas przyjęcia zgłoszeń do Międzynarodowego Konkursu Plastycznego tylko do celów organizacji wydarzenia oraz wysyłki powiadomień o nagrodach i wysyłki nagród. Organizator nie będzie wykorzystywać danych osobowych otrzymanych od osób zainteresowanych do jakichkolwiek innych celów.

Dziękujemy bardzo za wypełnienie formularza!
Możesz teraz przejść do Kroku 7
Ups..! Coś poszło nie tak podczas wysyłania formularza. Spróbuj ponownie.

Krok 7 - Wysyłamy paczkę

Paczkę z pracami nadajemy w najbliższym urzędzie pocztowym lub kurierem (tak, aby dotarły do nas do 31 października 2018) na adres:

Pentel Poland Sp. z o.o.
ul. Ziołowa 1
86-031 Osielsko.

Z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY

Regulamin 49. Międzynarodowego Konkursu Plastycznego

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady  49. Międzynarodowego Konkursu Plastycznego (Konkursu).

 

I.  INFORMACJE OGÓLNE

1.    Sponsorami i Organizatorami Konkursu są: Pentel Co., Ltd. oraz Biiku Bunka Kyokai (Fundacja na Rzecz Rozwoju Sztuki) przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Japonii oraz Ministerstwem Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii Japonii, gazetą Yomiuri Shimbun, Japońską Federacją Projektowania Artystycznego, Japońskim Stowarzyszeniem Edukacji Artystycznej.

2.    Udział w Konkursie jest bezpłatny.

3.    Konkurs realizowany jest na terytorium Japonii, natomiast czynności związane z przygotowaniem i koordynacją przebiegu Konkursu w Polsce na zlecenie Sponsorów i Organizatorów realizować będzie Pentel Poland Sp. z o.o.

4.    Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zbiórka prac potrwa od 4 września 2018 roku do 31 października 2018 roku.

5.    Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.pentel.pl , a także na  www.konkursplastyczny.pl

6.    Regulamin jest wiążący dla Organizatorów i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatorów oraz Uczestników Konkursu.

7.    Celem Konkursu jest budowanie pełnego zrozumienia pomiędzy dziećmi z całego świata oraz umożliwienie im, poprzez uczestnictwo w Konkursie i wystawę zgromadzonych prac, pogłębiania komunikacji w sposób wykraczający poza ograniczenia rasowe, językowe oraz kulturowe. Organizatorzy mają nadzieję, że poprzez poznanie sztuki rówieśników z innych krajów, młodzież (oraz dorośli) uświadomią sobie, że znacznie więcej ich łączy niż różni.

8.    Prace konkursowe powinny być oryginalnymi, niepublikowanymi wcześniej dziełami Uczestników.

 

II. UCZESTNICY KONKURSU

1.    Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, w wieku od 3 do 15 lat. W momencie zgłaszania pracy konkursowej Uczestnik powinien legalnie zamieszkiwać na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

III. ZASADY KONKURSU

1.    Pracą konkursową jest samodzielnie opracowana praca o tematyce dowolnej. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. Tytuł pracy powinien być podany w języku angielskim.

2.    Prace konkursowe powinny zostać wykonane odręcznie na papierze o wymiarach nie przekraczających 54x38cm, w pionie lub poziomie. Nie będą przyjmowane fotografie, kserokopie, wydruki i prace trójwymiarowe na przykład zawierające doklejane elementy odstające od płaszczyzny kartki typu: kulki papierowe, makaron, łańcuszek itp. Wymagane jest zakomponowanie całej kartki, włącznie z tłem. Uczestnik może wykorzystać dowolny rodzaj papieru i posłużyć się dowolną techniką rysowania lub malowania, dającą efekt całkowicie płaskiej pracy (kredki, pastele, akwarele, mazaki, itp.).  Dopuszczalne są wydzieranki i wyklejanki, pod warunkiem ścisłego przylegania wszystkich elementów do płaszczyzny kartki. Ocenie nie będą podlegać prace przypominające znane dzieła lub zawierające znaki, symbole i postacie objęte ochroną prawną.

3.    Każda Praca konkursowa powinna zostać opatrzona Formularzem nr 1 (FORM NO.1) naklejonym na odwrocie pracy w dolnym prawym narożniku –– z wypełnionymi DRUKOWANYMI LITERAMI poniższymi rubrykami:

a)    Country - Kraj

b)   Entry Number - kolejny nr Uczestnika nadany przez nauczyciela zgodnie z numerem na "Formularzu nr 2"

c)    Name - Imię i nazwisko Uczestnika,

d)   Sex - Płeć Uczestnika (M-chłopiec, F-dziewczynka)

e)    Age - Wiek Uczestnika,

f)    Title - Tytuł pracy sformułowany w języku angielskim,

g)    School name - Pełna nazwa szkoły lub ośrodka (w przypadku osób zgłaszających się indywidualnie nie trzeba wypełniać tego pola),

h)   Teacher's name - Imię i nazwisko nauczyciela (rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku zgłoszenia indywidualnego).

 

4.    Nauczyciel, rodzic bądź opiekun prawny osoby, o której mowa w pkt II Regulaminu, powinien wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI również Formularz nr 2 (FORM NO.2), a w nim kolejno rubryki:

a)      Country - Kraj

b)     School name - Pełna nazwa szkoły lub ośrodka (w przypadku osób zgłaszających się indywidualnie nie trzeba wypełniać tego pola),

c)      Address - Adres szkoły lub ośrodka ( zamieszkania - w przypadku zgłoszenia indywidualnego),

d)     List number - Kolejny nr listy zbiorczej – jeśli jest ich więcej niż jedna,

e)      E-mail - Adres mailowy do szkoły lub ośrodka ( do rodzica lub opiekuna prawnego - w przypadku zgłoszenia indywidualnego),

f)      Teacher's name - Imię i nazwisko nauczyciela (rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku zgłoszenia indywidualnego),

g)      Postal code - Kod pocztowy szkoły lub ośrodka (miejsca zamieszkania - w przypadku zgłoszenia indywidualnego)

h)     Date forwarded - Data nadania prac,

i)       Telephone number - Numer telefonu kontaktowego w sprawach dotyczących Konkursu,

j)       Numbers of entries - Całkowita ilość zgłaszanych prac z danego ośrodka (jedna lista zbiorcza wszystkich uczestników),

k)      Entry number - Numer porządkowy Uczestnika,

l)       Name - Imię i nazwisko Uczestnika (Imię i nazwisko musi się zgadzać z Formularzem nr 1)

m)    Title of entry - Tytuł pracy sformułowany w języku angielskim,

n)     Age - Wiek Uczestnika,

o)     Sex - Płeć Uczestnika (M-chłopiec, F-dziewczynka)

W przypadku zgłoszeń indywidualnych należy również wypełnić Formularz nr 2 (FORM NO. 2), wpisując dane tylko jednego Uczestnika i jego pracy.

5.    Zgłoszenie do Konkursu  zawierające:

a)      Prace z naklejonym na odwrocie Formularzem nr 1 (FORM NO. 1) wypełnionym w j.polskim

b)     Formularz nr 2 (FORM NO. 2) – tytuł pracy w j. angielskim, pozostałe dane w j. polskim

c)      Oświadczenia nr 1 wypełnione i podpisane przez rodzica (opiekuna prawnego) każdego Uczestnika Konkursu

d)     Oświadczenie nr 2 podpisane przez każdego nauczyciela zgłaszającego Uczestników Konkursu

 

należy dostarczyć w jednej paczce nie późnej niż w dniu 31 października 2018 na adres:

 

Pentel Poland Sp. z o.o.

ul. Ziołowa 1

86-031 Osielsko

(z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY)

 

6.      Liczba prac umieszczonych w paczce musi odpowiadać liczbie Uczestników zgłoszonych w Formularzu nr 2 oraz liczbie Oświadczeń nr 1. W przeciwnym razie cała paczka zostanie zdyskwalifikowana i wszystkie umieszczone w niej prace nie wezmą udziału w Konkursie.

7.      Odpowiedzialność Organizatora za opóźnienie w doręczeniu w przypadku wskazanym w pkt 5. powyżej jest wyłączona.

8.      Zgłoszenie do Konkursu niespełniające warunków określonych w Regulaminie, doręczone w inny sposób niż wskazany w Regulaminie lub niezawierające wszystkich niezbędnych elementów wymienionych w pkt III pkt 5, nie będzie rozpatrywane. Uczestnik Konkursu, który złoży więcej niż jedno Zgłoszenie pod różnymi nazwiskami/pseudonimami, zostanie wykluczony z Konkursu.

9.      Złożenie Zgłoszenia do Konkursu stanowi przystąpienie do Konkursu i jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez rodziców lub opiekunów prawnych Uczestnika Konkursu postanowień Regulaminu oraz akceptacją faktu, że werdykt jury powołanego przez Organizatora jest ostateczny.

10.   Nadesłane prace stają się własnością Organizatorów i  nie podlegają zwrotowi.

 

IV. OCENA PRAC

1.    Tylko te prace konkursowe, które spełniają powyższe kryteria będą uczestniczyły w Konkursie.

2.    Ocenaprac nastąpi w styczniu 2019 r.

3.    Prace konkursowe będą oceniane przez Jury, w skład którego wchodzą profesorowie, asystenci profesorów i wykładowcy uniwersytetów japońskich.

4.    Jury Konkursu wyłoni zwycięzców nagród:

·     Najwyższa Nagroda Ministra Spraw Zagranicznych Japonii ( przyznawana maksymalnie 10 pracom wśród nadesłanych z całego świata) – list gratulacyjny, medal, dyplom, nagroda rzeczowa (art. plastyczne/piśmienne marki Pentel)

·     Nagroda Supreme Gold (Najwyższe Złoto) – złoty medal, dyplom, nagroda rzeczowa (art. plastyczne/piśmienne marki Pentel)

·     Nagroda Gold (Złoto) - złoty medal, dyplom, nagroda rzeczowa (art. plastyczne/piśmienne marki Pentel)

·     Nagroda Silver (Srebro) – srebrny medal, dyplom, nagroda rzeczowa (art. plastyczne/piśmienne marki Pentel)

·     Nagroda Bronze (Brąz) – brązowy medal, dyplom, nagroda rzeczowa (art. plastyczne/piśmienne marki Pentel)

·     Nagroda Pentel - dyplom, nagroda rzeczowa (art. plastyczne/piśmienne marki Pentel).

 

5.      Zgodnie z obowiązującymi przepisami wartość nagród uzyskanych w Konkursie jest wolna od podatku dochodowego.

6.      Wybrane prace będą prezentowane na wystawie w Tokio w marcu 2019, a później w Osace i innych miastach japońskich oraz zagranicą.

7.      Wszystkie decyzje podjęte przez Jury są ostateczne.

 

V. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1.    Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.pentel.pl i www.konkursplastyczny.pl  w maju 2019 r.

2.    Nazwiska i prace zwycięzców Najwyższej Nagrody Ministra Spraw Zagranicznych oraz Nagrody Supreme Gold zostaną opublikowane w katalogu  „The 49th International Children’s Art. Exhibition”  wydawanym przez  Biiku Bunka Kyokai (Fundacja na Rzecz Rozwoju Sztuki).

3.    Nagrody dla Laureatów Konkursu zostaną rozesłane na adresy podane na liście zbiorczej / Formularzu nr 2 (FORM NO. 2) w czerwcu 2019 r. ( w przypadku opóźnienia dostawy nagród z Japonii – we wrześniu 2019 r).

4.    Uczestnik, który złamie którąkolwiek z zasad Regulaminu i warunków Konkursu, zostanie wykluczony z Konkursu i pozbawiony nagrody.

5.    Organizatorzy nie będzie przyjmować zażaleń dotyczących wyników Konkursu.

  

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Uczestnika Konkursu oraz jego nauczycieli, rodziców/opiekunów prawnych będą gromadzone i wykorzystywane przez Organizatorów w celach wynikających z organizacji Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Regulamin może ulec zmianie poprzez ogłoszenie nowej treści na stronie internetowej www.pentel.pl, a także  www.konkursplastyczny.pl, o ile zmiana nie będzie naruszała praw nabytych Uczestników.

2.      W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 września 2018 r. i jest dostępny w siedzibie Pentel Poland Sp. z o.o. oraz na stronach internetowych: www.pentel.pl i www.konkursplastyczny.pl